Shell Logo

ยินดีต้อนรับสู่

Shell i-LUBE

ผู้ช่วยค้นหาผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นเชลล์

ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน (Disclaimer)

ข้อมูลหรือคำแนะนำใดๆจากบริษัทเชลล์นั้น อ้างอิงจากการให้หรือเลือกข้อมูลที่เหมาะสมของท่าน กรุณาอ้างอิงคู่มือเครื่องจักรเพื่อยืนยันความเหมาะสมของคำแนะนำก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ บริษัทเชลล์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ในทุกรูปแบบการใช้งานผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลผลิตภัณฑ์และหรือคำแนะนำใดๆ บริษัทเชลล์ไม่รับประกันการใช้งาน และผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้งานอาจแตกต่างกันไป หากต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาศึกษาจากคู่มือเครื่องจักรของท่าน